නිවැරදි ලෙස පද ගළපා වාක්‍ය සකස් කරමු.
සිංහල - 4 ශ්‍රේණිය

    

වචන තෝරා click කර සුදුසු වාක්‍ය සාදන්න.