පද වෙන්කර නිවැරදි වාක්‍ය හදමු.
සිංහල - 4 ශ්‍රේණිය


1.
2.
3.
4.
5.
    

පළමුව වචන අතරට click කර යතුරු පුවරුවේ space යතුර මඟින් වචන වෙන් කරන්න.