පෞද්ගලික ලිපියක අඩංගු කොටස් නම් කරමු.
සිංහල - 4 ශ්‍රේණිය


අවසානය

අඩංගු කරුණු

ආශිර්වාදය

යවන්නාගේ ලිපිනය
හා දිනය

ආමන්ත්‍රණය

සුදුසු කොටුවට වගන්ති ඇද දමන්න (Drag & Drop).