වචනයේ පාට කර ඇති අකුර ගැන සලකා අදාළ කොටුවට වචනය ගෙනයන්න.
සිංහල - 4 ශ්‍රේණියසමනයා

සමස්

උප‍දේ

ශ්මිය

ක්තිය

විස්මය

වර්ෂා

ප්‍රශ්

විශා

රීරය

අහ

පරීක්

අවසා

දූරේක්

සරූංග

දූර්භික්

යූර

වි

බ්දය

දක්

සව

ආකා