පහත ජේදයේ යුගල පද තෝරා කොටුවට ඇද දමන්න.
සිංහල - 4 ශ්‍රේණිය