හිස්තැනට සුදුසු අකුර තෝරන්න
සිංහල - 4 ශ්‍රේණිය


(1) මඳ සු        ඟක් එන්නේ

(2) ළා දලු සෙ        වෙන්නේ

(3) සිලි සිලි හඬ දෙන තුරු පෙ

(4) පො          වෙන් නැඟෙන නැවුම් සුවඳ

(5)           හිරු රැස් වැටුණේ