නිවැරදි අකුර යොදා හිස්තැන් පුරවන්න.
සිංහල - 4 ශ්‍රේණිය


(1) පිළිතු            සොයමු.

(2) ත        බැබළෙන අහස

(3) සඳ           ස් වැටී

(4) නිර්මාණ           සක්

(5) අපූ         සිත්තම