පහත දැක්වෙන විරාම ලක්ෂණ හඳුනා ගන්න.
සිංහල - 4 ශ්‍රේණිය

   .

   ,

   ;

   ?

   !