වචනයට ගැළපෙන අදහස තෝරන්න.
සිංහල - 4 ශ්‍රේණිය


(1) ගාටගාට

(2) වැරෙන්

(3) විස්මයෙන්

(4) යස රඟට

(5) බාගදා