හිස් තැනට සුදුසු වචනය තෝරමු
හිස්තැනට සුදුසු වචනය තෝරන්න.

(1) අපි නියර දිගේ

(2) මාධවන් තාත්තාට ලිපියක් ලිවීමට

(3)                කථාබහ කිරීමට පුරුදුව සිටියහ.

(4) ළමයි පලතුරු කෑමට ආසා

(5)                තේ බන්දේසිය රැගෙන ආවා ය.

සිංහල - 4 ශ්‍රේණිය