ඉබේ සිදුවන සහ ඉබේ සිදුනොවෙන ක්‍රියා වෙන් කරමු.
සිංහල - 3 ශ්‍රේණිය
මුලින් ඇති වගන්ති සහිත කොටු ඉදිරියෙන් ඇති නිවැරදි හිස් කොටු වලට ඇද දමන්න(drag & drop).
ඉබේ සිදුවන ක්‍රියා
ඉබේ සිදුනොවන ක්‍රියා