රූපය බලා නිවැරදි වගන්ති හදමු.
සිංහල - 3 ශ්‍රේණිය
පළමුව හිස් කොටුවක් මත click කර පසුව පහළින් ඇති වචන මත click කරන්න.