සුදුසු ම අනු පිළිවෙළට සකසමු.
සිංහල - 3 ශ්‍රේණිය
නිවැරදි පිළිවෙළ ලැබෙන පරිදි වගන්ති මත click කරන්න.