කථන බස ලිඛිත බසට හරවමු.
සිංහල - 3 ශ්‍රේණිය
නිවැරදි පිළිතුර තෝරා click කරන්න.
හරි ගණන
වැරදි ගණන