ප්‍රහේලිකා අංක 1.
සිංහල - 3 ශ්‍රේණිය
පළමුව ප්‍රහේලිකාවේ හිස් කොටුවකට click කර එයට සුදුසු අකුර දකුණු පස කොටුවේ ඇති අකුරුවලින් තෝරා click කරන්න.

1. පහළට - විදුහල යන්නට
                   සමාන පදයකි.
2. හරහට - කරදිය මාළුවෙකි.