විරුද්ධ පදය යොදා හිස්තැන් පුරවන්න.
සිංහල - 3 ශ්‍රේණිය
හිස්තැනට සුදුසු වචනය තෝරා click කරන්න.