දී ඇති වචනයට සමාන වචනය තෝරන්න.
සිංහල - 3 ශ්‍රේණිය
පිළිතුර ලබා ගැනීමට ඊතලය ඇති කොටුව මත click කරන්න.

ලකුණු