සමාන වචන දෙකක් යොදා හිස්තැන් පුරවන්න.
සිංහල - 3 ශ්‍රේණිය
හිස්තැනට සුදුසු වචන දෙක පහත පේළි දෙකෙන් තෝරා click කරන්න.