ඒකවචන පද හා ඒවායේ බහුවචන පද දැනගනිමු.
සිංහල - 3 ශ්‍රේණිය
වචනය මත click කරන්න.