අවසන් අකුර හල් වීමෙන් බහුවචන පදය සෑදෙන වචන සොයමු.
සිංහල - 3 ශ්‍රේණිය
සුදුසු වචනය තෝරා click කරන්න.