නිවැරදි වාක්‍ය හදමින් පොතේ ලියමු.
සිංහල - 3 ශ්‍රේණිය
ඉහළ කොටුවේ ඇති වචන ඇද දමමින් (Drag & Drop)පහළ කොටුව තුළ වාක්‍ය සාදන්න.