නිවැරදිව අකුරු ලියන්න පුරුදු වෙමු.
සිංහල - 3 ශ්‍රේණිය
කොටුවලින් අකුරක් තෝරා එය මත ක්ලික් (Click) කරන්න.