සමමිතිය

පහළ රූපවලට click කර ලැබෙන රූප කොටස් ඇද දමමින් (Drag & Drop) මුල් රූපයේ සමමිති බව දැකගන්න.