ගණන් හදන රොබෝ - අඩුකිරීම

-
in
out

" වෙනත්" යන්න මගින් සංඛ්‍යා ලබා ගන්න. "අරඹන්න" යන්න මගින් පිළිතුර ලබා ගන්න.