බෙදීම - 1

Ex). පියවර අනුව යමින් සංඛ්‍යාවක් 3 න් බෙදන අයුරු අවබෝධ කරගන්න.