අඩු කිරීම

3. සංඛ්‍යා අඩු කරන්න

ගැටලු අංක
    
සි
විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් ගණන =
සමත් වූ සිසුන් ගණන =
අසමත් වූ සිසුන් ගණන =