අඩු කිරීම

2. සංඛ්‍යා අඩු කරන්න

ගැටලු අංක
    
සි
කඩන ලද පොල් ගෙඩි ගණන =
විකුණන ලද පොල් ගෙඩි ගණන =
ඉතුරු පොල් ගෙඩි ගණන =