බෙදීම - 1
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණියEx). පියවර අනුව යමින් සංඛ්‍යාවක් 2 න් බෙදන අයුරු අවබෝධ කරගන්න.