පඩිපෙළ හදමු
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණිය

මාසවල නම් පිළිවෙළින් අදාළ කොටු තුළට ඇද දමන්න