4 න් බෙදන්න.ඉතුරු සොයන්නඉතුරු සහිතව 4න් බෙදීම
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණිය

කහ පාට කොටුවේ ඇති සංඛ්‍යා ගැළපෙන හිස් කොටු තුළට ඇද දමමින් මට උදව් කරන්න.

14 ÷ 4 =

21 ÷ 4 =

35 ÷ 4 =

41 ÷ 4 =

51 ÷ 4 =

37 ÷ 4 =

18 ÷ 4 =

6 ÷ 4 =

25 ÷ 4 =

10 ÷ 4 =

ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු