ඉතුරු සහිතව සමව බෙදීම
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණිය

එක් හාවෙකුට කැරට්

ඉතුරු

කැරට් අල 16 හාවුන් ජෝඩු 4ක් අතර සමව බෙදූවිට හා ජෝඩුවකට ලැබෙන කැරට් අල ගණන කීය ද?