3 න් බෙදන්න.ඉතුරුව සොයන්නඉතුරු සහිතව 3න් බෙදා ගැනීම
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණිය

කහ පාට කොටුවේ ඇති සංඛ්‍යා ගැළපෙන හිස් කොටු තුළට ඇද දමමින් මට උදව් කරන්න.

13 ÷ 3 =

23 ÷ 3 =

37 ÷ 3 =

17 ÷ 3 =

11 ÷ 3 =

29 ÷ 3 =

31 ÷ 3 =

8 ÷ 3 =

20 ÷ 3 =

25 ÷ 3 =

ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු