සමව බෙදීම
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණිය

ඉතුරු

කැරට් අල 12 හාවන් 3කු අතර සමව බෙදූවිට ඒක් හාවෙකුට ලැබෙන කැරට් අල ගණන කීය ද?