5 න් බෙදන්න.ඉතුරු සොයන්නඉතුරු සහිතව 5න් බෙදා ගැනීම
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණිය

කහ පාට කොටුවේ ඇති සංඛ්‍යා ගැළපෙන හිස් කොටු තුළට ඇද දමමින් මට උදව් කරන්න.

34 ÷ 5 =

16 ÷ 5 =

27 ÷ 5 =

13 ÷ 5 =

35 ÷ 5 =

41 ÷ 5 =

7 ÷ 5 =

45 ÷ 5 =

52 ÷ 5 =

21 ÷ 5 =

ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු