5න් සමව බෙදීම
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණිය

එක් ගිරවෙකුට අඹ

ඉතුරු

අඹ ගෙඩි 20 ගිරවුන් 5 දෙනෙකු අතර සමව බෙදූවිට ගිරවෙකුට ලැබෙන අඹ ගෙඩි ගණන කීය ද?