2 න් බෙදන්න. ඉතුරු සොයන්න.2 න් බෙදන්න. ඉතුරු සොයන්න.
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණිය

කහ පාට කොටුවේ ඇති සංඛ්‍යා ගැළපෙන හිස් කොටු තුළට ඇද දමමින් මට උදව් කරන්න.

11 ÷ 2 =

7 ÷ 2 =

13 ÷ 2 =

19 ÷ 2 =

5 ÷ 2 =

17 ÷ 2 =

21 ÷ 2 =

23 ÷ 2 =

15 ÷ 2 =

9 ÷ 2 =

ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු
ඉතුරු