ඉතුරුව සහිතව සමව බෙදීම
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණිය

ඉතුරු

එක් අයෙකුට අඹ

‍අඹ ගෙඩි 9 යහළුවන් දෙදෙනා අතර සමව බෙදූවිට ඒක් අයෙකුට ලැබෙන ගෙඩි ගණන කීය ද? ඉතුරු කීය ද?