2 න් බෙදන්න2 න් බෙදන්න
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණිය

කහ පාට කොටුවේ ඇති සංඛ්‍යා ගැළපෙන හිස් කොටු තුළට ඇද දමමින් මට උදව් කරන්න.

12 ÷ 2 =

6 ÷ 2 =

10 ÷ 2 =

8 ÷ 2 =

4 ÷ 2 =

16 ÷ 2 =

14 ÷ 2 =

22 ÷ 2 =

20 ÷ 2 =

18 ÷ 2 =