බෙදීම
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණිය

ඉතිරි

‍අඹ ගෙඩි 8 ක් යහළුවන් දෙදෙනා අතර සමව බෙදූවිට එක් අයෙකුට ලැබෙන ගෙඩි ගණන සොයමු.