5 හි ගුණන වගුව5 හි ගුණන වගුව
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණිය

කහ පාට කොටුවේ ඇති සංඛ්‍යා ගැළපෙන හිස් කොටු තුළට ඇද දමන්න.

1 x 5 =

2 x 5 =

3 x 5 =

4 x 5 =

5 x 5 =

6 x 5 =

7 x 5 =

8 x 5 =

9 x 5 =

10 x 5 =

ඵක් වාරයක් පහ
දෙවාරයක් පහ
තුන් වාරයක් පහ
හතර වාරයක් පහ
පස් වාරයක් පහ
හය වාරයක් පහ
හත් වාරයක් පහ
අට වාරයක් පහ
නව වාරයක් පහන
දහ වාරයක් පහ