5න් ගුණ කිරීම5න් ගුණ කිරීම
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණිය

‍පොකුරක මල් 5 බැගින් ‍පොකුරු 4ක ඇති මල් ගණන කීයද?

කහ පාට කොටුවේ ඇති ගැළපෙන සංඛ්‍යාව පහත හිස් කොටුව තුළට ඇද දමන්න.

5+5+5+5 =

4 x 5 =