ගුණ කිරීමගුණ කිරීම.
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණිය

‍ඉත්තක මල් 2 බැගින් ඉති 8 ක මල් කීය ද ?

කහ පාට කොටුවේ ඇති ගැළපෙන සංඛ්‍යාව පහත හිස් කොටුව තුළට ඇද දමන්න

8 x 2 =