ගුණ කිරීමගුණ කිරීම.
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණිය

‍ඉත්තක මල් 2 බැගින් ඉති 4 ක මල් කීය ද ?

කහ පාට කොටුවේ ඇති ගැළපෙන සංඛ්‍යාව පහත හිස් කොටුව තුළට ඇද දමන්න.

2+2+2+2 =

4 x 2 =