සංඛ්‍යා රටා - පහේ රටා.
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණිය‍ මල් සංඛ්‍යාව අනුව රටාව සම්පූර්ණ කරන්න.

ලොකූ කොටුවේ ඇති සංඛ්‍යා ගැළපෙන හිස් කොටු තුළට ඇද දමන්න.