සංඛ්‍යා රටා - තුනේ රටා.
ගණිතය - 3 ශ්‍රේණිය‍ වම් පැත්තේ සිට රෝද සංඛ්‍යාව ගණන් කරන්න.

ලොකූ කොටුවේ ඇති සංඛ්‍යා ගැළපෙන හිස් කොටු තුළට ඇද දමා සංඛ්‍යා රටාව සම්පූර්ණ කරන්න.