ජලය සමඟ සෙල්ලම්

ගලා යන ජලයෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන

ගලා යන ජල‍යේ ආධාරයෙන් දිය බඹරයක් කරකවමු
පරිසරය - 2 ශ්‍රේණිය