අපේ ගෙදර

ගෙදරට අවශ්‍ය බඩු සපයා ගන්නා ස්ථාන අනුව ගැළපෙන කොටු තුළට ඇද දමන්න.

    කුඹුරෙන්
    කඩෙන්
    වත්තෙන්
පරිසරය - 2 ශ්‍රේණිය