අපයි පාසලයි
ක්‍රියාකාරකම් 01
පාසලේ විවිධ ස්ථාන හා පුද්ගලයන් හඳුනා ගනිමු
පරිසරය - 2 ශ්‍රේණිය