විනෝදයට සෙල්ලමක්.

කැමති කොටුවක් මත click කර වචනයට ගැළපෙන රූපය සොයා දිනන්න.

සිංහල - 1 ශ්‍රේණිය