පින්තුරය බලා නිවැරදි වගන්ති හදමු.

පළමුව හිස් කොටුවක් මත click කර පසුව පහළින් ඇති වචන මත click කරන්න.

සිංහල - 1 ශ්‍රේණිය